آدرس‌های IPv4 به اتمام رسید

آدرس‌های IPv4 به اتمام رسید

آخرین آدرس IPv4 چند روز پیش اختصاص یافته و حال با اختصاص تمام ۴/۳ میلیارد آدرس IPv4 در سرتاسر جهان، این آدرس‌ها به اتمام رسیده‌اند.