استفاده از کافئین برای تقویت انرژی سلول‌های خورشیدی

استفاده از کافئین برای تقویت انرژی سلول‌های خورشیدی

 پژوهشگران کافئین را به ماده جذب‌کننده‌ی نورخورشید در سلول‌های خورشیدی اضافه کردند و افزایش کارایی این سلول‌ها را شاهد بودند.