به‌کارگیری ابزارهای سنگی قدمتی ۲.۶۱ میلیون ساله دارد

به‌کارگیری ابزارهای سنگی قدمتی ۲.۶۱ میلیون ساله دارد

 نتایج پژوهش باستان‌شناسی تازه‌ای نشان می‌دهد اجداد انسان‌تبار ما از ۲.۶۱ میلیون سال قبل، ابزارهایی سنگی با ساختارهای منظم می‌ساختند.