بیلد ۱۵۲۵۴٫۵۷۵ ویندوز ۱۰ موبایل دردسترس کاربران قرار گرفت

 بیلد 15254.575 ویندوز ۱۰ موبایل دردسترس کاربران قرار گرفت

بیلد 15254.575 سیستم‌عامل ویندوز ۱۰ موبایل دردسترس کاربران قرار گرفته است. البته، این بیلد تغییر یا بهبود چشمگیری را شامل نمی‌شود.