توقف همگام‌سازی خودکار گوگل درایو و گوگل فوتوز از ابتدای ژوئیه

توقف همگام‌سازی خودکار گوگل درایو و گوگل فوتوز از ابتدای ژوئیه

گوگل با هدف جلوگیری از حذف تصادفی فایل‌ها در سرویس‌های مختلف، قابلیت همگام‌سازی خودکار بین سرویس‌های گوگل درایو و گوگل فوتوز را حذف می‌کند.