خاطرات حین خواب از طریق امواج مغزی تقویت می‌شوند

خاطرات حین خواب از طریق امواج مغزی تقویت می‌شوند

پژوهش‌ها‌ی جدید نشان می‌دهند که اطلاعات به‌دست‌آمده در بیداری، در هنگام خواب به خاطره‌ها‌ی مطمئن تبدیل می‌شوند.