داشتن هدف در زندگی می‌تواند عمر انسان را طولانی کند

داشتن هدف در زندگی می‌تواند عمر انسان را طولانی کند

دانشمندان به‌تازگی دریافته‌اند داشتن هدف در زندگی می‌تواند عمر انسان را طولانی کند؛ یافته‌ای که با پژوهش انجام‌شده روی مفهوم ایکیگای همخوانی دارد.