عجیب ولی واقعی؛ ماجرای تعقیب و شکار خون‌آشام‌ها در نیوانگلند

عجیب ولی واقعی؛ ماجرای تعقیب و شکار خون‌آشام‌ها در نیوانگلند

در اواسط قرن نوزدهم، کشاورزان دهکده‌ای دورافتاده در آمریکا، به این باور رسیده بودند که مردگان به‌صورت خون‌آشام از گورها برخاسته‌اند و به ‌دنبال شکار زندگان هستند.