ماد جالبی که فناوری رهگیری پرتو را به کنسول قدیمی SNES آورده است

ماد جالبی که فناوری رهگیری پرتو را به کنسول قدیمی SNES آورده است

ماد نظر برای اجرای فناوری رهگیری پرتو از تراشه‌ای از نوع FPGA استفاده می‌کند که به کارتریج متصل شده است.