ماهی رباتیکی که از باتری مایع انرژی می‌گیرد

ماهی رباتیکی که از باتری مایع انرژی می‌گیرد

استفاده از مایع به‌جای باتری‌های جامد، پیشرفتی تازه درجهت ساخت ربات‌های خودمختار است.