معرفی کتاب «کد فکری: شاخصه‌های مهم تیم‌های موفق»

معرفی کتاب «کد فکری: شاخصه‌های مهم تیم‌های موفق»
«کد فکری» با بررسی رفتارهای گروه‌های مختلف اعم از کوچک و بزرگ و رسمی و غیررسمی کمک می‌کند روابطتان را هرجا که با گروهی در تعامل هستید، بهبود ببخشید