منشا صدای نجوای کویر چیست

منشا صدای نجوای کویر چیست

زمانی که سافاری در کویر را تجربه می‌کنید، صدایی شبیه گریه به گوش‌تان می‌رسد؛ صدایی یکنواخت از هر طرف که از نظر برخی، آوایی شوم یا متعلق به ارواح مردگان در کویر است. آیا این موضوع حقیقت دارد؟