هنر سوال پرسیدن برای دریافت پاسخ‌های کاربردی‌تر

هنر سوال پرسیدن برای دریافت پاسخ‌های کاربردی‌تر

هدف از سؤال پرسیدن گرفتن پاسخی مناسب برای حل مشکل یا راهنمایی در انجام کاری است، بنابراین باید در مورد نحوه‌ی مطرح کردن آن دقت شود.