ون تمام برقی مان eTGE کامبی معرفی شد

ون تمام برقی مان eTGE کامبی معرفی شد

مان eTGE، ون تمام الکتریکی و ۶ متری گروه فولکس واگن برای سال ۲۰۲۰ خواهد بود.