چرا باید از تلاش برای شادبودن در شغل خود دست بردارید؟

چرا باید از تلاش برای شادبودن در شغل خود دست بردارید؟

درباره‌ی شادبودن در حرفه و محل کار قلم‌فرسایی فراوانی شده است؛ اما محققان توصیه می‌کنند به‌جای شادبودن، بهتر است به‌دنبال معنا و هدف در کار خود باشیم.