چرا خواب برای کاهش وزن بسیار مهم است؟

 چرا خواب برای کاهش وزن بسیار مهم است؟

نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد محرومیت از خواب با تأثیر روی متابولسیم، اشتها و انتخاب نوع غذا روی روند کاهش وزن اثر دارد.