کاهش ذخیره کربن جنگل‌ها در اثر گرمایش اقلیم

کاهش ذخیره کربن جنگل‌ها در اثر گرمایش اقلیم

نتایج یک مطالعه‌ نشان می‌دهد افزایش رشد درختان در اثر گرم شدن اقلیم، لزوما به مفهوم افزایش ذخیره‌ی کربن نیست.