کدام فرودگاه کمترین تاخیر پرواز در دنیا را دارد؟

کدام فرودگاه کمترین تاخیر پرواز در دنیا را دارد؟

 فرودگاه بین‌المللی توکیو، فرودگاه هانه‌دا، با داشتن آماری بسیار جالب، لقب وقت‌شناس‌ترین فرودگاه جهان را به خود اختصاص داده است.