کشف سنگی پیشاتاریخی با نقوش حکاکی‌شده اسب در فرانسه

کشف سنگی پیشاتاریخی با نقوش حکاکی‌شده اسب در فرانسه

باستان‌شناسان مشغول کاوش در منطقه‌ی جنوب‌‌غربی آنگولم در فرانسه بودند که سنگی به‌قدمت تقریبی ۱۲ هزار سال پیدا کردند.