کشف قدیمی‌ترین گورستان دوران اسلامی اسپانیا

کشف قدیمی‌ترین گورستان دوران اسلامی اسپانیا

باستان‌شناسان در گورستان باستانی مسلمانان در ساراگوسای اسپانیا، بیش از ۴۰۰ قبر کشف کردند. ممکن است در این محوطه بیش از ۴۵۰۰ نفر مدفون باشند.