گاو برنجی: آلت شکنجه‌ای که فریادهای قربانیان را به موسیقی تبدیل می‌کرد

گاو برنجی: آلت شکنجه‌ای که فریادهای قربانیان را به موسیقی تبدیل می‌کرد

تاریخ بشر مملو از انواع تکنیک‌های شکنجه‌ و اعدام خلاقانه و مبتکرانه و به همان نسبت وحشیانه و غیرانسانی است. ولی هیچکدام به بدنامی گاو برنجی نیستند.