گوگل مپس مکان‌های قابل‌دسترس با ویلچر را مشخص می‌کند

گوگل مپس مکان‌های قابل‌دسترس با ویلچر را مشخص می‌کند

گوگل مپس به قابلیتی جدید مجهز شده است که با اتکا بر آن، می‌تواند مکان‌هایی را مشخص کند که امکان دسترسی به آن‌ها ازطریق صندلی چرخ‌دار وجود دارد.