ارواح در ساحل؛ سیری در سنت کهن داستان‌های ارواح در ژاپن

ارواح در ساحل؛ سیری در سنت کهن داستان‌های ارواح در ژاپن

در ژاپن داستان‌های ارواح برای سرگرمی یا ترس نیستند؛ بلکه بینشی‌ عمیق و نمایانگر مرز ناپیدا و مبهم زندگی و مرگ محسوب می‌شوند.